Vedtekter


Vedtekter

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Budal Bygdeutvikling og ble stiftet 23.04.2013
Vedtektene ble vedtatt 23.04.2013.

§ 2 Formål
Lagets formål er å gjøre produkter og tilbud i Budal kjent og være en støttespiller for utvikling av bygda.
Laget eies og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og de retningslinjene for drift som årsmøtet fastsetter.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer
Alle som ønsker å bidra til å fremme lagets formål kan bli medlemmer av laget.

§ 5 Medlemmenes plikter og rettigheter
Alle medlemmer har stemmerett og har rett og plikt til tillitsverv i foreningen.
Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av lagets tjenester. Medlemmene plikter å følge vedtekter og retningslinjer for driften av laget.

§ 6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 8 Lagets organ og myndighetsområde
          
1. Styret
Laget ledes av et styre og forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem. 
Styret velges av og blant medlemmene. Styret består av leder, fire
styremedlemmer og to vararepresentanter.Styrets leder velges særskilt.
Valgperioden er ett år for styreleder, to år for styremedlemmer og 1 år for 
vararepresentanter. Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører 
andre medlemsmøter etter behov. Laget fører protokoll fra sine møter. Styret er 
ansvarlig for lagets daglige drift i samsvar med vedtektene og retningslinjene for 
denne, og skal sørge for at det føres regnskap over lagets økonomiske midler. 
Styret kan opprette arbeidsgrupper til særskilte prosjekt.

2. Årsmøte
Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Det skal som minimum holdes årsmøte 
hvert år innen utgangen av april måned. Til årsmøtet foreligger styrets 
årsberetning og saksliste for møtet.
Innkalling og saksdokumenter kunngjøres 2 uker før årsmøtet. Avgjørelser på 
årsmøtet treffes med alminnelig flertall.

Årsmøtet skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive 
protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Regnskap.
5. Arbeidsplan og budsjett for kommende år.
6. Valg ifølge vedtekter.
          -leder for 1 år, 2 styremedlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer for 1 år
(Ved første ordinære årsmøte blir to styremedlemmer på valg etter loddtrekning).
Velge valgkomité på 3 medlemmer, og leder blant disse.
7. Valg av revisor.
8. Fastsettelse av honorar.
9. Innkomne saker.

3. Ekstraordinært årsmøte
    Når minst 1/3 av medlemmene eller styret krever det, skal det innkalles til 
    ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 2 ukers frist. 
    Innkallingen skal inneholde sakspapir til de saker som ønskes behandlet. Det skal 
    være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.

§ 8 Økonomiske forpliktelser
Beslutning om endring i lagets økonomiske forpliktelser som opptak av lån, yte kreditt, foreta 
større investeringer, krever 3/4 flertall på årsmøtet.

§ 9 Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i 
innkallingen. Til vedtektsendringer kreves minst 3⁄4 flertall på ordinært årsmøte.

§ 10 Sanksjoner 
Medlemmer som opptrer grovt uaktsomt, eller på annen måte antas å kunne skade laget, 
kan etter vedtak i årsmøtet ekskluderes fra laget. Årsmøtet stiller tilsvarende krav til 
saksbehandling som § 9.

§ 11 Oppløsning av laget
Forslag om oppløsning av laget må fremsettes minst én måned før innkalling til årsmøtet. 
Vedtak om oppløsning av laget krever minst 3⁄4 flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av 
medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da 
vedtas med 3⁄4 flertall selv om det er færre enn 2/3 av medlemmene til stede.
Ved oppløsning av laget skal all gjeld betales.

§ 12 Voldgift
Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og laget skal først søkes løst ved 
forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsrett på 3 
– tre – medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Leder oppnevnes av Tingretten 
i Sør-Trøndelag. Voldgiftsrettens leder skal være sakkyndig i den aktuelle saken.