Medlemsinfo


Lagets medlemmer innkalles til

ÅRSMØTE

Tid:                             Torsdag 28. april kl 20.00        

Sted:                          Budal flerbrukshus – barnehagerommet

Saksliste:                  1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
                        2: Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å
                          underskrive protokollen
                        3: Styrets årsberetning
                        4: Regnskap
                        5: Arbeidsplan og budsjett for kommende år
                        6: Valg ifølge vedtekter
                        7: Valg av revisor
                        8: Fastsettelse av kontingent og honorar
                        9: Innkomne saker - må være styret i hende senest 21.04

For nærmere info/saksdokumenter henvises til: www.budal.net/LAG/Budal Bygdeutvikling
eller styrets leder (481 10 868).

 

Budal, den 11. april 2015