Naturopplevelser


Navnet Budal kommer av elva Bua som har sitt utspring på Gauldalsvidda.
Ved Enodd møtes elvene Bua og Ena, og Bua fortsetter i et trangt gjel
på sin ferd videre mot Gaula. Laks fra Gaula går opp i Bua,
og det er laksefiske langt inn i Budalen.


Dyrelivet er rikt og variert. Villreinen var et attraktivt bytte for fangstfolk,
og samene drev reindrift på Gauldalsvidda i flere hundre år.
Hognareinen er kjent som en svært produktiv villreinstamme.
Et godt og variert beite og en fornuftig beskatning av stammen har gitt god balanse mellom
antall dyr og beiteressurser. Fjellområdet har vært viktig i fangst- og jaktsammenheng
i lange tider. Tidligere var jakt på villrein og småvilt en viktig del av livsgrunnlaget,
mens det i dag er knyttet til rekreasjon og fritid.
Den kalkrike jorda i området gir næring til en rik flora av fjellplanter,
flere av dem finnes på listen over truede plantearter.
En interessant planteart er søterot, som er kommuneblomsten for Midtre Gauldal.